Αρχική

Περίληψη Παρουσίασης

Δρ. Χάρης Δούκας

Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Δευτέρα 02/05/2022, ώρα 19:00 (Διαδικτυακά)

ΘΕΜΑ:

Αξιοποίηση δεδομένων για έξυπνα και ενεργειακά αποδοτικά κτίρια

Η ενεργειακή μετάβαση αναφέρεται στη μετατόπιση του παγκόσμιου ενεργειακού τομέα προς στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αντικαθιστώντας τα συστήματα παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας που βασίζονται σε ορυκτά (πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άνθρακας). Οι 4 βασικοί πυλώνες της ενεργειακής μετάβασης, γνωστοί και ως 4 Ds, είναι οι εξής: Η απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές (Decarbonization), η αποκέντρωση της ενέργειας (Decentralization), η ψηφιοποίηση (Digitization) και ο εκδημοκρατισμός (Democritization). Οι παράγοντες αυτοί συνδυάζονται για να αλλάξουν τη φύση του τρόπου με τον οποίο παράγεται, αγοράζεται και πωλείται ενέργεια. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσονται υπηρεσίες και εφαρμογές δεδομένων ευρείας κλίμακας (Big Data Applications) με επίκεντρο τον καταναλωτή, βασισμένες στο μεγάλο όγκο των διαθέσιμων πληροφοριών και στο συνδυασμό της εξέλιξης της τεχνητής νοημοσύνης και των τεχνολογιών διαχείρισης “μεγάλων” δεδομένων. Έμφαση δίνεται στη βέλτιστη επεξεργασία και χρήση των δεδομένων με τη βοήθεια καινοτόμων τεχνικών και στην εξαγωγή συμπερασμάτων από αυτά μέσω σύγχρονων υπηρεσιών. Στόχος των αναπτυσσόμενων υπηρεσιών είναι η ενθάρρυνση των καταναλωτών να υιοθετήσουν ενεργειακά αποδοτικές πρακτικές, η σταδιακή μετάβαση σε αυτο-καταναλωτές και παραγωγούς-καταναλωτές (prosumers), καθώς και η δημιουργία ανθεκτικών και ενεργειακά αποδοτικών ενεργειακών κοινοτήτων, αποφέροντας πολλαπλά οφέλη σε νοικοκυριά και βιομηχανία, αλλά και ευρύτερα στον περιβαλλοντικό τομέα σε επίπεδο κοινότητας.

Βίντεο Παρουσίασης

Φωτογραφικό υλικό παρουσίασης